Previous Class - C.E.O. Women: Be Courageous! 6 Week Bible